Vědecká rada

Členové vědecké rady

 1. doc. PhDr. František Čapka, CSc.
 2. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c.
 3. doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
 4. PhDr. Miloš Hořejš
 5. Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
 6. doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
 7. Mgr. Petr Nekuža
 8. PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D.
 9. prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 10. Ing. Alena Selucká
 11. doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
 12. Mgr. Pavla Stöhrová
 13. doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
 14. Ing. Ivo Štěpánek
 15. PhDr. Zdeněk Vácha

Jednací řád

Jednací řád (.pdf)

Zápisy z jednání

07. 02. 2013

26. 02. 2014

24. 11. 2015


doc. PhDr. František Čapka, CSc.

František Čapka studoval na katedře historie a bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Brně. Do roku 1975 působil jako učitel na školních zařízeních v Brně. Od roku 1975 působil jako odborný asistent katedry historie Pedagogické fakulty. V roce 1982 získal titul CSc. a v roce 1985 se stal docentem.  V současnosti působí na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na novodobé české dějiny a regionalistiku (se zaměřením na jižní Moravu). Je autorem a spoluautorem řady monografií, učebních textů a učebnic, encyklopedií, publikuje řadu odborných článků a studií ve vědeckých časopisech a sbornících, podílí se na výzkumných grantech a aktivně spolupracuje i s řadou paměťových institucí, mimo jiné s TMB.

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.

Miroslav Doupovec studoval matematickou analýzu na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Od roku 1986 působí na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického. V roce 2010 byl jmenován profesorem pro obor aplikované matematiky. V letech 2000–2006 byl proděkanem pro vzdělávací činnost FSI VUT a v současné době je děkanem a současně profesorem Ústavu matematiky, Odboru algebry a diskrétní matematiky.
Od roku 2001 působí v mnoha vědeckých radách vysokých škol. Podílí se na pedagogické a publikační činnosti, jeho výzkumná činnost je zaměřena na oblast diferenciální geometrie a její aplikace, přirozené operátory, konexe, jety, prodlužování geometrických struktur na fibrovaných varietách.

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Jiří Háze je docentem na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického a proděkanem pro vnější vztahy této fakulty. Zaměřuje se na vývoj integrovaných obvodů v analogovém a smíšeném módu a řešení senzorických aplikací zejména MEMS. Je členem vědecké rady FEKT, a prezidentem odborné organizace IMAPS Czech and Slovak Chapter. Účastní se řady vědeckých projektů a soutěží, věnuje se pedagogické a publikační činnosti a aktivně spolupracuje s TMB např. na prezentačních akcích v rámci Noci vědců.

PhDr. Miloš Hořejš

Miloš Hořejš je historik vědy a techniky, v současnosti je vědeckým tajemníkem Národního technického muzea. Absolvoval studium historie a politologie na Filozofické fakultě UK Praha, od roku 2002 je výzkumným a vývojovým pracovníkem, nejprve v oddělení dějin vědy a techniky NTM, v roce 2008 se stal vedoucím odboru vědy a výzkumu NTM. Od roku 2008 je zároveň člen Rady ministra kultury pro vědu. Od roku 2011 je vědeckým tajemníkem Národního technického muzea a členem vědecké rady NTM. Od 2012 členem redakční rady Biografického slovníku HÚ AVČR. Ve své vědecké práci se zaměřuje na dějiny techniky a hospodářské dějiny, vystupuje na odborných konferencích a sympoziích, věnuje se pedagogické a publikační činnosti.

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

Kateřina Kreislová vystudovala Fakultu polymerů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 1999 působí jako vědecko-výzkumný pracovník ve SVÚOM s.r.o. (bývalý Státní výzkumný ústav ochrany materiálu), kde se věnuje oborům atmosférická koroze kovů a kovových povlaků a dlouhodobé a urychlené korozní zkoušky. Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady mezinárodní a národních výzkumných projektů v daném oboru. Současně je od roku 2008 předsedkyní normalizační komise TNK 32 pro oblast technické normalizace v oboru koroze a protikorozní ochrana.

doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Alena Křížová působí na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se například na dějiny uměleckého řemesla, zlidovělého umění a lidové výtvarné kultury. Řadu let působila jako odborná a vědecká pracovnice Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Je členkou odborných organizací, např. Národní komitét antropologických a etnologických věd při Akademii věd ČR, Uměleckohistorická společnost, Asociace muzeí a galerií ČR, Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na výkupy předmětů kulturního hodnoty mimořádného významu při Ministerstvu kultury ČR, Komise pro sbírkotvornou činnost Uměleckoprůmyslového musea v Praze, redakční rady časopisu Český lid apod.

Mgr. Petr Nekuža

Petr Nekuža působí v Technickém muzeu v Brně od roku 1980 nejprve jako konzervátor – restaurátor, později jako odborný pracovník – kurátor. Od roku 2003 je vedoucím Oddělení dokumentace vědy a techniky. V roce 2005 ukončil studia oboru muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2008 absolvoval studium na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a byl jmenován znalcem v oboru jemná mechanika. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje také na historii dalších oborů techniky, např. mechanické hudby a hodinářství, technické muzejnictví a hospodářské dějiny. Je mj. prvním místopředsedou muzeologické komise při Asociaci muzeí a galerií, viceprezidentem Společnosti přátel flašinetů a mechanických strojů, člen výboru Společnosti přátel starožitných hodin apod.

PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D.

Jarmila Procházková absolvovala studium oboru hudební věda na Filozofické fakultě UJEP (Masarykova univerzita) v Brně. Pracovala v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, nejprve jako stipendistka, referentka a později jako kurátorka. Specializovala se na janáčkovskou problematiku a hudbu 20. století. Od roku 1999 spolupracuje s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd ČR a od roku 2005 pracuje jako vědecký pracovník v Oddělení hudební historie.

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Jiří Příhoda absolvoval studia odborné chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1973 a poté zde začal působit jako odborný a pedagogický pracovník na katedře fyzikální a později anorganické chemie (dnes Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity). V roce 2006 byl jmenován profesorem pro obor anorganická chemie. V rámci výzkumu se zabýval studiem komplexních sloučenin pomocí ra¬dioaktivních indikátorů, později syntézou sloučenin fosforu, síry a dusíku. Je garantem studia oboru chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, aktivně spolupracuje s Metodickým centrem konzervace TMB, mimo jiné působí v redakční radě odborného periodika TMB Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Ing. Alena Selucká

Alena Selucká studovala na katedře nauky o materiálu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V letech 1991–1997 pracovala v Moravském zemském muzeu na oddělení muzeologie, kde rozvíjela konzervátorskou laboratoř a zaměřovala se na oblasti emisní spektrální analýzy, metalografického průzkumu, ověřování a aplikaci konzervátorských technologií. Podílela se též na organizování a výuce studentů pomaturitního studia Konzervace sbírkových předmětů při Moravském zemském muzeu a Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Od roku 1997 působí v Technickém muzeu v Brně, nejprve ve funkci vedoucí oddělení Správy a ochrany sbírkového fondu, nyní jako náměstkyně pro Metodické centrum konzervace. V rámci výzkumné práce se zaměřuje na povrchové úpravy kovových artefaktů a aplikaci elektrochemických metod při konzervaci kovů. Věnuje se též pedagogické činnosti a výuce studentů oboru chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké fakultě a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je tajemnicí Komise konzervátorů-restaurátorů Asociací muzeí a galerií a též jejím zástupcem v evropském konzervátorském svazu E.C.C.O..

doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.

Bohumír Smutný je vedoucím Oddělení správy a zpracování fondů Moravského zemského archivu. Působí jako vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde byl také na katedře historie v roce 2000 jmenován docentem. Zabývá se mimo jiné problematikou hospodářských dějin, protoindustriální společností a průmyslovou revolucí. Je jednatelem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Z bohaté publikační činnosti je nutné zmínit poslední významný počin a to objemnou historickou encyklopedii Brněnští podnikatelé a
jejich podniky 1764-1948.

Mgr. Pavla Stöhrová

Pavla Stöhrová je absolventkou oborů etnologie a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy uni¬verzity v Brně a od roku 1999 pracuje na pozici odborného pracovníka na Oddělení dokumentace vědy a techniky TMB. Je autorkou nebo spoluautorkou výstav a expozic TMB, odborných statí s tematikou muzejních sbírek nebo etnografických výzkumů, spolupracovala na přípravě konferencí, výzkumných projektů a koncepcí TMB (např. Koncepce výzkumné činnosti, Sbírkotvorný plán apod.) Přednášela na Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty MU (dějiny etnologie, ka¬pitoly z urbánní etnologie) a na VOŠ knihovnických a informačních služeb (úvod do muzejnictví a muzeologie, ochrana kulturního dědictví), aktuálně působí jako externí vyučující pro obor muzeologie na Filozofické fakultě MU (ediční činnost v muzeích, odborná praxe a vedení závěrečných prací studentů).  Jako redaktorka a editorka se podílí na přípravě publikací TMB např. katalogů, sborníků či monografií z ediční řady Studie z historie techniky a průmyslu a odborných recenzovaných časopisů Fórum pro konzervátory-restaurátory, Historická fotografie, Archeologia technica a Textil v muzeu.

doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Petr Svobodný je absolventem studia historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté působil v Regionálním muzeu v Jílovém a v Ústavu pro dějiny lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2005 je ředitelem Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy, v němž pracuje od roku 1990. V roce 2000 obhájil docenturu moderních dějin na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v roce 2007 titul Ph.D. v oboru historie lékařství. Je předsedou výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky. Profesně se zaměřuje především na dějiny lékařství, historii univerzit, lékařských fakult a nemocnic. Působí jako vyučující na fakultách Univerzity Karlovy a je autorem nebo spoluautorem řady publikací. Je členem výborů a rad významných českých i zahraničních oborových společností a časopisů.

Ing. Ivo Štěpánek

Ivo Štěpánek vystudoval strojírenskou technologii na Fakultě strojní Vy¬sokého učení technického v Brně a poté pracoval jako technolog výrobního podniku Moravské energetické závody Brno-Židenice. Od roku 1986 byl vedoucím konzervátorských dílen TMB. V letech 1990–1993 absolvoval postgraduální studium na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obor muzeologie. Na tomto univerzitním pracovišti od té doby až dosud pů¬sobí jako externí zaměstnanec, podílel se mj. na akreditaci studijního oboru Chemie konzervování-restaurování na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 1996 byl jmenován do funkce náměstka ředitele Odboru vědy a techniky TMB a tuto funkci zastává doposud. Během let 1997–2003 byl vedoucím týmu projektu výstavby nového muzea a čtrnácti expozic TMB. Tento projekt byl posléze oceněn prvním místem v kategorii Výstava roku v národní soutěži Gloria Musaealis 2003 a v roce 2004 udělením členství v Klubu excelencí v rámci svě¬tové soutěže The Best in Heritage vyhlašovanou Evropskou asociací kulturního dědictví. Od roku 1995 dosud zastává funkci předsedy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky, je členem Senátu AMG a zástupcem AMG v Českém komitétu Modrého štítu. Je také členem Českého výboru ICOM, Výstavní rady Národního muzea v Praze, vedoucím redakční rady časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory, účastnil se na zpracování řady publikací, projektů, koncepcí a grantů.

PhDr. Zdeněk Vácha

Zdeněk Vácha studoval dějiny umění a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1993 je odborným pracovníkem Památkového ústavu v Brně, v současné době je pověřen jeho řízením. Mezi lety 1997–2007 byl členem pracovního týmu Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR, v letech 1997–2001  působil v Komisi pro restaurování, poradním orgánu Ministerstva kultury ČR. Je členem dalších rad a komisí, autorem publikačních výstupů a spoluřešitelem výzkumných projektů, aktuálně též participuje na výzkumném projektu Metodického centra konzervace TMB.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.technicalmuseum.cz/vedecka-rada/