Návštěvní řád

Dodatek č. 1 k návštěvnímu řádu

Na základě usnesení vlády č. 224 ze dne 30. 4. 2020 o přijetí krizového opatření k zahájení provozu muzea na základě dodržování restriktivních opatření v souvislosti se šířením nemoci koronaviru (SARS COV-2) byl zpracován dodatek č. 1 k návštěvnímu řádu ze dne 3. 10. 2019.

V návštěvním řádu z 3. 10. 2019 byly doplněny a upraveny některé body, ostatní články a body zůstávají v platnosti.

Článek III.
Vstup do TMB

 • návštěva muzea je na vlastní riziko, muzeum neručí za zdravotní stav všech návštěvníků. Je důrazně doporučeno zvážit návštěvu muzea, především pokud návštěvník patří ze zdravotního hlediska k rizikové skupině obyvatel náchylné k nakažení.
 • u vstupu do muzea je návštěvníkům uložena povinnost podrobit se bezkontaktnímu měření tělesné teploty a dbát pokynů osoby mediátora. Při překročení hodnoty 37°C je nařízeno dotčené osobě opustit prostor budovy a postupovat dle doporučení praktického lékaře
 • je zakázán vstup osobám podléhajícím karanténě a vykazujícím zdravotní obtíže
 • u vstupu do muzea je povinná dezinfekce rukou
 • je zakázán vstup osobám bez ochrany horních cest dýchacích
 • je nařízena povinnost dodržovat rozestupy 2 m
 • je zakázáno shlukování osob u pokladny, ve výstavních i ostatních prostorách muzea
 • na pokladně je preferována bezkontaktní platba

Článek IV.
Šatna, sociální vybavení a občerstvení

Bod č. 1 je nahrazen: Návštěvník má k dispozici šatnu bez obsluhy ve vstupní hale. Je povinen dbát pokynů pracovníků muzea. Oblečení či batohy se ukládají tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Použití šatny je zahrnuto v ceně vstupenky.

Bod č. 4 je nahrazen: V prostorách kafetérie je dovoleno využít automatů, konzumace zakoupených balených potravin však není dovolena, zákaz shlukování u těchto automatů a dodržování nařízených rozestupů.

Článek VI.
Způsob prohlídky Expozic TMB

Bod č. 1 je nahrazen: Návštěvníci si prohlédnou expozici samostatně, dbají stanovených rozestupů

Bod č. 4 je nahrazen: Zákaz používání interaktivních prvků k výstavám a expozicím, zrušeny jsou do odvolání lektorské programy, dětské koutky a vzdělávací aktivity – venkovní aktivity (programy) jsou již povolené

Dále doplněno:

 • množství návštěvníků v interiéru muzea je regulováno – s ohledem na dodržení vymezení prostoru 10 m² / osoba
 • byl omezen provoz odpočinkových zón
 • byly uzavřeny tyto interaktivní expozice či jejich části
  a/ Technická herna b/ Historická stereovize c/ Muzejní kino d/ Kino v expozici Optiky e/ Promítací prostor výstavy V těžkých dobách
 • byl omezen provoz výstavy Retrogaming – interaktivní prvky byly zrušeny

Článek VII.
Ochrana bezpečnosti a zdraví osob, expozic a jejich zařízení

 • Použité ochranné prostředky odkládat výhradně do označených odpadkových košů k tomu určených

Vážení návštěvníci,
do expozic nelze vstupovat s batohy či většími zavazadly a taškami, s holovými deštníky, s potravinami ani nápoji. Tašky, batohy a deštníky, prosím, odkládejte v šatně. Jedná se o opatření, které zajišťuje bezpečnost návštěvníků a chrání historické sbírkové předměty TMB před poškozením. S vyjmenovanými předměty nebudete do prostoru muzea vpuštěni.
Děkujeme vám za pochopení.

Z návštěvního řádu vyplývají dále zejména tyto skutečnosti:

Je zakázáno jakékoli jednání, resp. chování, v jehož důsledku by mohlo dojít k poškození sbírkových předmětů, exponátů, zařízení budovy a expozic, jakož ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, či obtěžování ostatních návštěvníků. V TMB není dovoleno zejména:

 • vstupovat do expozic se psy (kromě psů vodicích)  a  jinými zvířaty, s většími zavazadly a předměty, které by mohly být provozu expozic na závadu,
 • vstupovat do expozic s potravinami a nápoji,
 • vstupovat mimo návštěvní okruh a do prostor, které nejsou pro návštěvníky určeny
 • dotýkat se vystavených sbírkových předmětů, exponátů (s výjimkou zjevně interaktivních, či haptických) a zařízení expozic – soklů, vitrín, popisků, skříněk spínačů elektrických rozvodů, hasicích přístrojů atd.
 • rušit výklad průvodce a ostatní návštěvníky příliš hlasitými projevy, používáním radiopřijímačů, přehrávačů, mobilních telefonů ap.
 • odhazovat odpadky a jinak rušit klid a pořádek

Uvnitř celého objektu platí přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm.

Děti ve věku do 15 let smějí vstupovat do expozic TMB pouze v doprovodu dospělé osoby.

Vstup do TMB s dětskými kočárky je povolen s tím, že se současně v prostorách expozic může pohybovat maximálně 10 kočárků, v Technické herně maximálně 3.

Fotografování a filmování (bez použití stativu, přídavných světelných zdrojů, ap.) při návštěvě TMB, pro vlastní potřebu, je povoleno a je zahrnuto v ceně vstupenky. Komerční využití fotografií či video materiálů pořízených v TMB není bez svolení a zpoplatnění TMB přípustné.

Po vyhlášení výzvy k ukončení prohlídky interním rozhlasem jsou návštěvníci povinni do ukončení otevírací doby budovu TMB bezodkladně opustit.

Návštěvníci jsou povinni vždy uposlechnout pokynů personálu TMB, vydaných v zájmu zajištění jejich bezpečnosti, ochrany objektu, jeho zařízení a exponátů proti poškození, či zcizení. V opačném případě hrozí návštěvníku vykázání z prostor objektu bez nároku na vrácení vstupného.

Návštěvník, který způsobí v TMB svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.

Návštěvní řád areálu Technického muzea v Brně ze dne 3. 10. 2019 (plné znění)

Dodatek č. 1. ze dne 11. 5. 2020 (plné znění)

 

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.technicalmuseum.cz/navstivte-nas/navstevni-rad/