Textil v muzeu 2019 – konference

Technické muzeum v Brně vyhlašuje 15. ročník konference

Textil v muzeu / Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa

4.–5. června 2019
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na drobné textilní techniky z oblasti výšivky a krajky označované obvykle paušálně pojmem ruční práce. Tyto výtvarné aktivity byly spojeny obvykle s ženským světem takřka všech sociálních skupin. Jejich výrobky se objevovaly v ženském i mužském šatníku i ve výbavách domácností či interiérech kostelů. Pro řadu generací byly znalosti technologie výšivky a krajky cestou k vyjádření své osobnosti i svého sociálního postavení, ale také způsobem jak zajistit prostředky k pokrytí alespoň základních životních potřeb domácnosti. V průběhu 19. století se ruční práce staly součástí školních osnov a přispívaly tak svým dílem ke kultivaci a vzdělanosti studentek dívčích lyceí, gymnázií a kurzů. Pro podporu kvality ručních prací byly vydávány učebnice, příručky a v ženských časopisech nechyběly podrobné návody pro zhotovení řady dnes již kuriózních výrobků. Obliba ručních prací procházela vlnami zájmu a nezájmu v závislosti na módních trendech i ekonomických podmínkách prostředí.

Sbírky muzeí a galerií ukrývají poměrně velké množství sbírkových kusů zdobených výšivkou i krajkou. Jedná se často o předměty osobního rázu – spodní prádlo, dětské soupravičky, svatební výbavy či o anonymní kusy pro dekoraci interiérů. Velmi specifické výrobky najdeme ve sbírkách galerií, v církevním prostředí či mezi etnografickým textilem. Jejich dokumentace, identifikace a následná prezentace vyžaduje široké znalosti technologie a použitých textilních materiálů, dobových kontextů, módních trendů či lidové tradice.

Cílem konference je komplexní pohled na problematiku ručních prací jednak v historické perspektivě, ale také s pohledem do budoucnosti. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu. Mohou reflektovat význam ručních prací pro ženskou emancipaci, ekonomickou roli ručních prací v sociálně slabých regionech, vývoj technologie v historické perspektivě, přínos atelierů a výtvarníků pro kultivaci oboru, medailonky výrobců.

Tradičním a stěžejním cílem konference je představit sbírkové exponáty textilní i netextilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů pořádaných k tématu konference.

Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:

 • historie – ruční práce a ženský svět
 • textilní techniky – dokumentace
 • tvůrci – medailonky
 • konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, výstavy)
 • prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky)
 • zprávy k tématu
 • různé

Pozvánka na koferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Účast na konferenci prozatím přislíbili:

 • Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. (NPÚ, ú.o.p. v Plzni): Dekorativní techniky 16. a počátku 17. století.
 • doc. Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Oltářní plátna – symbolika, historie a krajková výzdoba.
 • Mgr. Art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová (Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava): Paličkované čipky ako súčasť hrobového nálezu zo 17. storočia, pochádzajúce z Baziliky Sv. Egídia v Bardejove.
 • Bc. Veronika Šulcová (Národní muzeum): Výzdobné techniky 18. století – pomoc při datování oděvů na základě jejich identifikace.
 • PhDr. Júlia Marcinová (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva UNIZA, Slovensko, Žilina): Sociálne a tvorivé aspekty Spolku Živena a jeho vplyv na udržateľnosť produktívnych procesov medzi ženami v súčasnosti.
 • MgA. Jitka Škopová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze): Národní poklad – Czech craft is here!
 • Ing. Aleš Brožek (Severočeská knihovna v Ústí nad Labem, Česká vexilologická společnost): České a moravské ženy jako vyšívačky praporů v letech 1850–1950.
 • Mgr. Marie Kuldová (NPÚ, ú.o.p. středních Čech): „Vy jste tak šikovné, malujete stolky, vyšíváte..“ Rozeznávání talentu a zručnosti na textilních památkách, a to zejména liturgických, vytvořených aristokratkami.
 • Mgr. Milan Jančo (NPÚ, ú.o.p. středních Čech): Textilní ruční práce žen pohledem mobiliárních fondů Národního památkového ústavu.
 • Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D. (VŠCHT Praha): Vliv lepenek s alkalickou rezervou na živočišná vlákna při dlouhodobém uložení.
 • Mgr. Dominika Nagyová, Bc. Veronika Šulcová, Dana Szemalyová (Národní muzeum): Homemade figuríny – ruční práce restaurátora.
 • Mgr. Monika Tauberová (Národní muzeum): Vyšívané vzorníky.
 • Mgr. Mária Szadkovská (Muzeum hlavního města Prahy): Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939)
 • Mgr. at Mgr. Kateřina Hrušková (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou): Moderní tamburovaná výšivka ve sbírce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
 • Mgr. Olga Méhešová (Muzeum regionu Valašsko, p.o.): Marie Baťová – sběratelka lidových výšivek.
 • Bc. Soňa Krátká (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě): Božena Šmídová – absolventka Odborné školy pro ženská povolání v Broumově.
 • PhDr. Konstantina Hlaváčková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze): Šílený hedvábník.
 • Mgr. Mária Mizeráková (ÚĽUV – Múzeum ľudovej umeleckej výroby): Šopornianska figurálna výšivka.
 • Mgr. Lenka Drápalová (Národní muzeum v přírodě, p.o.): Bílá výšivka na tylu jako zdobný prvek tradičního oděvu z Valašska.
 • Prof. Doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU Brno): Výuka zuberské výšivky na přelomu 19. a 20. století.
 • Mgr. Lucie Libicherová (Muzeum Brněnska): Výšivková tiskátka ze Šlapanic.
 • Mgr. Barbora Svobodová (Muzeum Brněnska, Muzeum v Ivančicích): Oddělení lidové výšivky a ženských ručních prací v Ivančickém muzeu.
 • Mgr. Veronika Provodovská (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě): Stehy a výšivky na webu „Řemeslo jako vyšité“, rekonstrukce krojů.
 • Mgr. Daniela Mikulášková (Brno): Současní čeští umělci a jejich cesta k šití.
 • Ing. Ladislav Matějka (FolklorStyl, Brno): Folklórní inspirace v oděvní tvorbě.
 • PhDr. Miroslava Burianová (Národní muzeum)
 • Ing. Alena Samohýlová (UPM)

Postery

 • PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.): Látky s vůní kadidla – Muzeum Vysočiny Pelhřimov.
 • BcA. Jitka Kottová (Západočeské muzeum v Plzni): Prolamované výšivky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni.
 • Bc. Radoslava Janáčová (ÚĽUV – Múzeum ľudovej umeleckej výroby): Identifikácia použitých materiálov a strihových dielov na čepci zo začiatku 20. storočí.

Výstava v předsálí

 • Tiché šití/žití
  Výtvarná díla Mgr. Daniely Mikuláškové – podrobnosti k autorce a její tvorbě na www.daniela-mikulaskova.cz.

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací budou přijímány na níže uvedených kontaktech do 20. května 2019. Pořadatelé vyžadují vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace na přihlášce. Účast na konferenci lze konzultovat před odesláním přihlášky na adrese mertova@tmbrno.cz či na tel. 732 264 594.

Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu a autorům bude poskytnut prostor pro komentář posterů během přestávek. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na adrese mertova@tmbrno.cz.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 30. června 2019 na adrese mertova@tmbrno.cz nebo stohrova@tmbrno.cz. Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedených kontaktech e-mailem (přihláška ve Wordu) do 31. května 2019.
Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 22. květnu 2019. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (100 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

NOVĚ:  Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury.

Předpokládaný harmonogram konference

1. den jednání – 4. června 2019

11.00 – 12.00 prezentace účastníků v předsálí konference

1. blok přednášek
12.00–13.45
13.45–14.05 přestávka

2. blok přednášek
14.05–15.40
15.40–16.00 přestávka

3. blok přednášek
16.00–17.35

Od 19.00 společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně.

2. den jednání – 5. června 2019

1. blok přednášek
9.00–11.00 přednášky
11.00–11.15 přestávka

2. blok přednášek
11.15 – 13.00 přednášky

13.00 oficiální ukončení konference

Doprovodný program

Prohlídka výstavy Počátky sportu v Brně – 4. června
Dne 4. června po konferenčních příspěvcích zavítáme na výstavu Počátky sportu v Brně, která se koná v Technickém muzeu v Brně. Komentář k přípravě i obsahu výstavy zajistí autor výstavy Mgr. Petr Nekuža.

Exkurze do Moravského zemského muzea – 5. června 2019
Moravské zemské muzeum – Ditrichsteinský palác
Komentovaná prohlídka výstavního projektu 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Společně navštívíme výstavy:

 • Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848-1919
 • Tradiční lidová kultura – výkladní skříň státu – vděčný symbol národa
 • Srpen 1968 mezi dějinnými osmičkami.

Výstavy budeme moci navštívit spolu s autory všech tří částí: PhDr. Hanou Dvořákovou, Mgr. Demeterem Malaťákem a PhDr. Zdeňkem Fišerem.

Konferenční poplatky

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM

700 Kč/osobana základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura = NOVĚ

900 Kč/osoba – platba v hotovosti v den konání konference

Bankovní spojení

číslo účtu: 197830621/0710
VS: 1206
IBAN: CZ48 0710 0000 0001 9783 0621
BIC: CNBACZPP
Česká národní banka
pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno

Kontakt

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno-Královo Pole
tel. 541 421 411 (recepce)

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.mertova@tmbrno.cz, tel. 541 421 428, 732 264 594
Bc. Vladimír Štork – tel. 541 421 428, 604 235 058
Mgr. Pavla Stöhrová – časopis Textil v muzeu – stohrova@tmbrno.cz, tel. 541 421 416

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-konference-2019/