Textil v muzeu 2020 – konference

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR vyhlašuje 16. ročník konference

Textil v muzeu / Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století

10.–11. června 2020
Technické muzeum v Brně / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole

Anotace konference

Konference Textil v muzeu se od svého počátku profiluje jako místo mezioborového setkávání pracovníků muzeí, galerií, památkových ústavů, vysokoškolských pracovišť, konzervátorských dílen a dalších odborníků věnujících se textilní problematice z nejrůznějších úhlů. Každoročně je stanoveno ústřední téma konference, k němuž pak zaznívají konferenční příspěvky.

V tomto roce je hlavní pozornost konference upřena na módu a textilní tvorbu druhé poloviny 20. století. Jedná se o období zasažené historickými zvraty, které navazovaly na politické uspořádání Evropy po konci druhé světové války. Krátké optimistické období po druhé světové válce vystřídal nástup komunistické nadvlády nad českým a slovenským lidem, což s sebou přineslo také významné změny ve výrobní struktuře země, tápání v názoru na vkus a módu a stále tíživé problémy v zásobování obyvatelstva základními i nadstandardními komoditami. To se promítlo do oděvní kultury, textilního školství, vzdělávání nových módních tvůrců i do možností jejich uplatnění.

V období budování socialismu byly úspěšně a osvíceně využívány inspirační zdroje v podobě lidové kultury. Realizace oděvů i bytových doplňků měla v dané době obvykle vysokou estetickou úroveň i vynikající technické provedení. Je zajímavé, že se stále dařilo uchovávat také výrobu církevních textilií. Jakmile to bylo možné, návrháři módy, konfekce a dalších textilních výrobků navazovali na zahraniční módní trendy. Socialismus ukončila v listopadu roku 1989 Sametová revoluce, která otevřela cestu svobodnému vyjádření a tržnímu prostředí. Tato dravá etapa podrobila těžké zkoušce domácí průmyslovou výrobu a konfekční giganty, kteří prošli dramatickými změnami na koci 20. století a buď ukončili činnost, nebo za cenu často výrazného zeštíhlení výrobu inovovali a uzpůsobili nové situaci. Módní scéna nabrala nový dech a rozběhla se za evropskou špičkou.

Sbírky muzeí a galerií uchovávají poměrně hojnou a různorodou skupinu exponátů ze sledovaného období. Jejich dokumentace, identifikace a následná prezentace vyžaduje široké znalosti technologie a použitých textilních materiálů, dobových kontextů, módních trendů či lidové tradice.
Cílem konference je komplexní pohled na problematiku módy a textilní výroby ve druhé polovině 20. století na území bývalého Československa. Pořadatelé uvítají příspěvky pro konferenci koncipované z různých úhlů pohledu.

Tradičním a stěžejním cílem konference je společný detailní pohled na historické pozadí tématu. Měli by byt připomenuti významní módní tvůrci a desinatéři. Záměrem konference je nahlédnutí na vývojové linie průmyslových podniků a na systém domácí krejčovské praxe, podpořený nedostatkem kvalitní konfekce a nedostupností módy. Příspěvky by měly představit sbírkové exponáty textilní povahy s vazbou k tématu konference uložené v českých i zahraničních sbírkových kolekcích. Příspěvky by měly zhodnotit význam těchto kolekcí a stav sbírkových exponátů, představit nejnovějších konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové postupy i metodiky ve vztahu k preventivní konzervaci. V neposlední řadě je cílem konference upozornit na prezentační aktivity ve výstavních sálech i virtuálním prostředí a moderní přístupy při edukaci s textilním materiálem či textilními tématy v muzejním či galerijním prostoru. Pořadatelé uvítají zprávy o přípravách a realizacích výstavních projektů.

Do programu konference lze přihlásit i příspěvky na jiná textilní témata. Uvítáme zprávy z oboru, reference o zahraničních výstavách či studijních pobytech.
Konferenční příspěvky budou členěny na tematické okruhy:

 • Historie
 • Móda 2. poloviny 20. století
 • Tvůrci – medailonky
 • Inspirace tradiční kulturou
 • Průmyslová výroba
 • Oděvní tvorba v domácnostech
 • Školství a osvěta
 • Konzervátorsko-restaurátorské zásahy a preventivní konzervace (expozice, depozitáře, výstavy)
 • Prezentace sbírek výstavní i nevýstavní formou (digitalizace, e-sbírky)
 • Zprávy k tématu
 • Různé

Pozvánka na konferenci (pdf)

Přihláška na konferenci (doc)

Informace pro přednášející a autory posterových prezentací

Přihlášky k účasti na konferenci s příspěvkem (délka maximálně 20 min.) či s posterovou prezentací zašlete na níže uvedený kontakt do 27. května 2020. Požadujeme vyplnění anotace přednášky či posterové prezentace na přihlášce. Účast na konferenci lze konzultovat na kontaktní adrese, viz níže.
Posterové prezentace budou umístěny v předsálí přednáškového sálu. Komentáře k posterům budou autoři poskytovat během přestávek, dle dohodnutého programu. Technické detaily k prezentaci posterů budou poskytnuty zájemcům na kontaktní adrese, viz níže.

Písemné výstupy z přednášek budou přijímány do obsahu recenzovaného neimpaktovaného periodika Textil v muzeu (hodnotitelný výstup pro RVVI/RIV) do 30. června 2020 na adrese mertova@tmbrno.cz. Redakční rada přijímá do obsahu periodika také abstrakty posterů, které dosud nebyly publikovány, materiály, zprávy z oboru a recenze. Detailní informace o periodiku Textil v muzeu včetně pokynů pro autory naleznete na webové stránce http://www.technicalmuseum.cz/casopisy/textil-v-muzeu/.

Informace pro účastníky bez příspěvku

Přihlášky k účasti na konferenci budou přijímány na níže uvedeném kontaktu e-mailem do 5. června 2020.
Definitivní program konference bude zveřejněn na webových stránkách TMB a současně rozeslán přihlášeným účastníkům elektronickou cestou po 29. květnu 2020. V případě naplnění kapacity přednáškového sálu (95 osob) bude příjem přihlášek zastaven již před datem uzávěrky přihlášek.

Předpokládaný harmonogram konference

1. den jednání – 10. června 2020

10.30–11.15 prezentace účastníků v předsálí konference

1. blok přednášek
11.15–12.45
12.45–13.05 přestávka

2. blok přednášek
13.05–14.40
14.40–15.00 přestávka

3. blok přednášek
15.00–17.00
od 19.00 Společenský večer pro účastníky konference v Technickém muzeu v Brně.

2. den jednání – 11. června 2020

1. blok přednášek
9.00–10.20 přednášky
10.20–10.35 přestávka

2. blok přednášek
10.35–12.00 přednášky
12.00 oficiální ukončení konference

Exkurze 11. června 2020

Exkurze do modrotiskové dílny rodiny Danzingerů v Olešnici

Modrotisková dílna rodiny Danzingerů v Olešnici na Moravě je v provozu již od roku 1816. Historie barvířství rodiny Weisových, později Danzingerů, sahá až do 16. století. Technologie modrotisku pracuje s potiskem lněného a bavlněného plátna pomocí původních dřevěných ručních forem. Tkanina je následovně barvena v barvě indigo. Tuto technologii výroby zde zachovávají beze změn od roku 1849. Během exkurze uvidíme celý technologický postup a bude možné zakoupit i hotové výrobky. Technika modrotisku byla zařazena na světový seznam nehmotného dědictví UNESCO v roce 2018.

Organizace exkurze:
Společný odjezd od muzea v 12.15 hod.
Komentovaná prohlídka modrotiskové dílny je objednána od 13.30 hod. do 14.30 hod.
Předpokládaný návrat zpět do Brna na parkoviště u vlakového hlavního nádraží v cca 16.15 hod.
Pokud nebude ze strany konferenčních účastníků dostatečný zájem o exkurzi, bude zrušena.

Konferenční poplatky

zdarma – student denní formy SŠ či VŠ studia (nutné předložit doklad o studiu, např. ISIC), člen Kruhu přátel Technického muzea v Brně – KPTM

Účastnický poplatek bude možné uhradit pouze na základě vystavené faktury.

700 Kč / osoba – na základě zaslané a vyplněné přihlášky Vám bude zaslána faktura
900 Kč / osoba – platba v hotovosti v den konání konference

Kontakt na pořadatele

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno-Královo Pole
tel. 541 421 411 (recepce)

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
mertova@tmbrno.cz
tel. 541 421 428 / 775 850 646

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/odborne-akce/textil-v-muzeu-2020-konference/