Vybraná „technická“ výročí

Tento seznam je pouze výběrem některých významných výročí, nikoliv jejich úplným výčtem. Připomínáme si jimi důležité osobnosti a mezníky, které měly zásadní význam v rozvoji technických oborů.
(zdroj: Wikepedia)

***

V listopadu 2017 uplynulo 140 let od vynálezu zvukového záznamu. První přístroj na nahrávání a reprodukci zvuku – fonograf – sestrojil Thomas Alva Edison roku 1877. O jedenáct let později roku 1888 vyvinul berlínský herec Emile Berliner gramofon, který fonograf postupně nahradil. Záznam na fonografu byl uchováván na kovovém válečku, do kterého byla vysoustružena spirálová drážka, která vedla jehlu. Později se místo původního staniolu na válečku používala vrstva vosku.
Záznam zvuku je vytváření trvanlivé mechanické, magnetické nebo optické stopy zvukových vln, kterou lze při reprodukci opakovaně proměňovat ve zvukový signál.

***

8. listopadu 1895 Wilhelm Conrad  Röntgen objevil neznámé paprsky, jež pronikaly neprůhlednými látkami. Při svém výzkumu, o kterém nevíme, čeho se týkal, obalil katodovou trubici černým papírem, aby jej při pozorování nerušilo světlo výboje. Neprůsvitný obal nemohl žádné viditelné ani ultrafialové záření ze zabalené výbojky propustit. Na stole ležely krystalky platnatokyanidu branatého, které se ve tmě bledězeleně rozzářily. V místě, kam na sklo výbojky dopadlo katodové záření, vznikaly dosud neznámé paprsky, které prostupovaly neprůhlednými látkami.

Wilhelm Conrad Röntgen jako první fyzik na světě obdržel v roce 1901 Nobelovu cenu právě za objev nejprve neznámých X paprsků, později pojmenovaných röntgenovo záření. Jedná se o  formu elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.

***

Před 150 lety se 7. listopadu narodila jediná držitelka dvou Nobelových cen Marie Curie-Skłodowská. První Nobelovu cenu obdržela v roce 1903 se svým manželem Pierrem Curie za výzkum záření objeveného Henrim Becquerelem, v roce 1911 pak v oboru chemie za objevy prvků – radia a polonia.

Na začátku první světové války navrhla převratné rentgenové vybavení a sestavila mobilní radiografické jednotky, jež se staly známé jako „Malá Curie“. Během války se stala šéfem vojenské lékařské buňky, která se zabývala organizací polních rentgenografických stanic, které během války vyšetřily více než 3 miliony případů zranění francouzských vojáků.
Jako žena se i přes své objevy celý život potýkala s mnoha předsudky a zákazy (např. začátkem 20. století na Londýnském královském institutu měla jako žena striktně zakázáno mluvit a přestože byla spoluautorkou slova radioaktivita,  na toto téma  hovořil pouze  její manžel).

Marie Curie Sklodowská (7. 11. 1867, Polsko – 4. 7. 1934)

***

135 let  uplynulo od narození německého fyzika  Johannese „Hanse“ Wilhelma  Geigera (30. 9. 1882). Sestrojil spolu se svým doktorandem  Walthrem Müllerem přístroj neboli detektor ionizačního záření – Geigerův-Müllerův čítač.

***

Je tomu 280 let (9. 9. 1737), kdy se narodil Luigi Galvani italský lékař a fyzik. Jako první zkoumal elektrické jevy při pohybech svalů, kdy zjistil, že svaly mrtvých žab se stahují po zásahu jiskry statické elektřiny. Později objevil, že se svaly stahují  i když se jich dotýká bimetalickým obloukem. Tento fyziologický jev  pod názvem galvanismus vedl k rozvoji moderní elektrofyziologie.

***

Konstruktér automobilů, mimo jiné auta známého jako VW Brouk (Volkswagen) Ferdinand Porsche se narodil 3. 9. 1875 ve Vratislavicích nad Nisou.  Je také konstruktérem několika typů německých obrněných vozidel.

***

Před 140 lety (2. 9. 1877) se narodil anglický radiochemik držitel Nobelovy ceny z roku 1921 – Frederick Soddy. Společně s Ernestem Rutherfordem dokázal, že radioaktivita je způsobena jadernou přeměnou prvků. Také prokázal existenci izotopů některých radioaktivních prvků.

***

Před 150 lety (25. 8. 1867) zemřel Michael Faraday, anglický fyzik a také chemik. Objevil elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry. Další jeho objevy souvisí s chemií – objevil např. benzen a elektrochemií, definoval zákony elektrolýzy, obohatil odborné názvosloví o důležité pojmy, jako jsou anoda, katoda, elektroda a ion…

***

Před 240 lety, přesně 30. 4. 1777, se narodil významný německý matematik a fyzik Johann Carl Friedrich Gauss. Zabýval se teorií čísel, matematickou analýzou, geometrií, astronomií, elektrostatikou, geodézií a optikou. Mnohé z těchto oborů významně ovlivnil. Vynalezl magnetometr. Na jeho památku byla pojmenována  jednotka magnetické indukce Gauss (1gauss = 0,0001 tesla).Mimo jiné je po něm pojmenovaný kráter na Měsíci, který se nachází blízko severovýchodního okraje přivrácené strany.

***

15. 4. 2017 = 310 let od narození Leonharda Paula Eulera (1707 Basilej), matematika a fyzika, jednoho  z nejlepších matematiků vůbec.
„… pravda je, že ať se seznamujeme s kterýmkoliv důležitým matematickým tématem té doby, narazíme brzy a často na Eulerovo jméno,“ píše v knize Příběhy matematiky autor Milan Mareš a pokračuje: „Nejvíc je to zřejmé v geometrii, tehdy poměrně ještě novém diferenciálním a integrálním počtu a v teorii čísel. Hodně přispěl i ke studiu posloupností, časových řad a k teorii funkcí. Také poměrně známé číslo e. základ přirozených logaritmů se jmenuje Eulerovo číslo…“
Euler, jak už bylo naznačeno, provedl mnoho objevů na poli diferenciálního počtu a teorie grafů. Zavedl nové moderní matematické pojmy a symboly, zvlášť v matematické analýze, dvojrozměrný integrál (1769). Nezabýval se jen teorií matematiky, ale i její aplikaci ve fyzice, kartografii. Položil základy mechaniky tuhých těles a hydrodynamiky. Je proslulý svými pracemi v optice a astronomii. Jeho díla se vyznačují přehlednou symbolikou – dnešní způsob značení matematických pojmů je téměř stejný jako Eulerův.
Zemřel 18. září 1783, je pohřbený na Lazarevském hřbitově v Petrohradě.

∗∗∗

Rok 1827 – před 190 lety vydal německý fyzík  Georg Simon Ohm (16. března 1789 Erlangen – 6. července 1854) práci, ve které formuloval  zákon, jenž vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem.
Ohmův zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět, konstantou úměrnosti je vodivost:

U = I · R

Tento Ohmův zákon – formuluje uvedený vztah tak jednoduše, že zprvu nebyl německými vědci brán vážně. Až když jej v roce 1841 vyznamenala Královská společnost v Londýně za výsledky badatelské práce, se jeho věhlas v Německu rychle rozšířil.

∗∗∗

4. 3. 1877 – Emil  Berliner vynalezl mikrofon, tedy zařízení na přeměnu akustického signálu na signál elektrický. Američan německého původu prodal svůj patent Bell Telephone Company.  Mezi jeho vynálezy patří i gramofon.  Jako první zachytil hlas do zinkové gramofonové desky.

∗∗∗

28. 2. 1782 – narození  českého mechanika a konstruktéra Josefa Božka, který zprovoznil  první parovůz  v českých zemích. Mimo jiné se věnoval konstrukci čerpadel pro vodárny, vagónů pro první koněspřežnou železnici, zhotovil soubor modelů hodinových kroků nejprogresivnějších systémů tehdejší doby pro polytechniku. Jeho přesné kyvadlové hodiny pro hvězdárnu Klementina sloužily od roku 1812 do roku 1984 v Astronomickém ústavu v Praze. A také  pro knížete Ypsilantiho sestrojil pohyblivou protézu.

∗∗∗

11. 2. 1847 – před 170 lety se narodil Thomas Alva Edison, americký vynálezce a podnikatel. Na jeho jméno je vedeno 2332 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a mylně je k nim počítána i žárovka, kterou ovšem pouze zdokonalil a nechal si patentovat. První žárovka byla rozsvícena 21. října 1879 a svítila 40 hodin. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science. Zemřel 18. října, 1931 West Orange, New Jersey, USA.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/media/vybrana-technicka-vyroci/