About the museum

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

Jako muzeum plní funkci

 • sbírkotvornou,
 • vědeckou,
 • kulturní,
 • osvětovou,
 • metodickou,

a to především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

 • Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních.Pořádá konference a přednášky.
 • Rozvíjí ediční činost.
 • Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží.
 • Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti.
 • Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy.
 • Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací.
 • Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování.
 • Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku.
 • Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním.
 • Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB

Adresa a bankovní údaje

Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole

IČO: 00101435

číslo účtu: 9035621/0100
IBAN: CZ2701000000000009035621
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

ID datové schránky: cmgp8ec

Nedílnou organizační složkou Technického muzea v Brně je Metodické centrum konzervace.

Stay in touch

Follow us on social networks

Technical Museum in Brno

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Phone: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Invitation
Hi, do you want to visit this with me? http://www.technicalmuseum.cz/en/about-the-museum/

Please leave this field empty.