Výběrové řízení – ředitel/ředitelka Technického muzea v Brně

Nejnovější aktuality

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

ředitele/ředitelky Technického muzea v Brně, státní příspěvkové organizace

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • odpovídající praxi při řízení pracovních týmů
 • znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace
 • znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou
 • schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
 • schopnost dlouhodobé koncepční práce
 • základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky
 • znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
 • aktivní znalost anglického, případně německého jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • představu o poslání, cílech, řízení a dalším rozvoji Technického muzea v Brně v rozsahu do 5 normostran v souladu se střednědobou koncepcí organizace
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
 • ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
 • negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971)
 • čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)

Nabízíme:

 • platové zařazení do tarifní třídy T 16, příplatek za vedení, osobní ohodnocení

 

Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury a Technického muzea v Brně:

 • Střednědobá koncepce rozvoje organizace
 • Zřizovací listina organizace
 • Výroční zprávy organizace od roku 2010

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráčková, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, tel.: +420 257 085 457, e-mail: hana.vondrackova@mkcr.cz


Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do pátku 5. května 2017 včetně na adresu:

Ministerstvo kultury
odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

v obálce označené ŘTMB – KONKURZ – NEOTEVÍRAT.

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@technicalmuseum.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? http://www.technicalmuseum.cz/aktuality/vyberove-rizeni-reditel-reditelka-tmb/

Please leave this field empty.